ผลงาน

author

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปี 2561

โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาและศูนย์พัฒนาสุขภาพตำบล ป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

author

กรุงเทพมหานคร

ปี 2560

ปรับปรุงศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ( ไทย - ญี่ปุ่น )

author

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

ปี 2560

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอและสนามกีฬาตำบล กิจกรรม : ก่อสร้างสนามกีฬาตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

author

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

ปี 2560

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอและสนามกีฬาตำบล กิจกรรม : ก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

author

จังหวัดหนองคาย

ปี 2560

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดหนองคาย สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนนาดีพิทยาคม ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

author

กรมพลศึกษา

ปี 2560

ก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

author

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ปี 2559

ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

author

จังหวัดอุดรธานี

ปี 2558

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล บริเวณตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

author

จังหวัดชัยภูมิ

ปี 2559

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

author

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปี 2558

จ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมระบบ 1 สนาม และครุภัณฑ์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

author

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปี 2558

ก่อสร้างสนามลู่-ลานกรีฑาวัสดุสังเคราะห์แบบมาตรฐาน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

author

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ปี 2558

ปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด และระบบระบายน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

author

กรมพลศึกษา

ปี 2557

ก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ 1 แห่ง ณ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม